خشم یکی از احساسات طبیعی انسان است که در مواقع ناکامی ایجاد می‌شود. ناکامی یعنی نرسیدن به خواسته‌های شخصی در اثر عوامل مانع؛ عواملی مانند: عوامل جسمی(خستگی و ناتوانی)، روحی(استرس و عدم آمادگی) یا خارجی(افراد و موقعیت‌هایی که خارج از کنترل فرد هستند) می‌توانند باعث خشم بشوند. اما پرخاشگری، رفتاری است که در اثر احساس خشم پدید می‌آید و ممکن است باعث آسیب زدن به خود یا افراد دیگر بشود.

نمایش دادن همه 22 نتیجه